RODO

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

Informacja w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe

 

Czym jest RODO i ochrona danych osobowych

Zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach (ZGKiM) oraz informacje o przysługujących Państwu prawach.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach jest administratorem Państwa danych osobowych.

Administrator danych to podmiot, decydujący o tym w jakim celu oraz w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe. Są sytuacje, kiedy to przepis prawa stanowi kto jest administratorem danych. Poniżej podajemy dane Administratora Państwa danych:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

ul. Powstańców 6, adres e-mail: biuro@zgkim-sosnicowice.pl, tel. 32 238 71 82

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

 • dostarczania oraz sprzedaży wody,
 • odbioru i odprowadzania ścieków komunalnych,
 • zbierania odpadów,
 • budowy oraz utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 • zarządzania i administrowania nieruchomościami gminy,
 • prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie oraz ochrony swojego mienia, poprzez rejestrację obrazu w postaci monitoringu wizyjnego

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane:

Pozyskane od Państwa dane osobowe ZGKiM przetwarza w zakresie niezbędnym do:

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • realizacji celu w jakim Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych, osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, praw Administratora w postaci ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony;

Jak długo będziemy przechowywać dane

Okres przez który przechowujemy dane zależy od celu w jakim zostały zgromadzone, czasu wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również czasu, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane.

Państwa dane osobowe pozyskane na podstawie Państwa zgody, będziemy przetwarzać do momentu zakończenia realizacji celu na jaki wyrażono zgodę na przetwarzania danych lub wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

Państwa dane osobowe zebrane poprzez rejestrację obrazu w postaci monitoringu wizyjnego co do zasady będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nagrania. Jeżeli nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wskazany okres przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.

Państwa dane osobowe, które pozyskujemy w celu zawarcia i wykonania umowy będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy, do czasu zakończenia dochodzenia roszczeń przez Administratora a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Komu ujawniamy państwa dane

W trosce o Państwa prywatność zapewniamy, że będą one udostępniane innym podmiotom jedynie w następujących przypadkach:

 • jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa, np.: Urząd Skarbowy, realizując żądanie sądu, policji, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty prowadzące działalność pocztową,  
 • jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na udostępnienie danych, udostępnimy je zgodnie z treścią tej zgody.

Dane będą również ujawniane podmiotom przetwarzającym, realizującym obsługę techniczną i administracyjną ZGKiM. Mogą to być na przykład:

 • podmioty administrujące systemami informatycznymi ZGKiM. dostawcy systemów informatycznych,
 • podmioty niszczące dokumenty i nośniki informatyczne.
 • podmioty zapewniające specjalistyczną pomoc prawną, szkoleniową, doradczą.
 • podmioty świadczące specjalistyczne usługi dla klientów ZGKiM.

Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy

Rozporządzenie ogólne tzw. Rodo zapewnia osobom, których dane przetwarzamy, możliwość skorzystania z przysługujących im praw. Poniższy opis wyjaśnia jak z nich skorzystać .

Wnioski w sprawie realizacji swoich praw możecie Państwo składać osobiście lub pisząc na adres ZGKiM lub na adres poczty e-mail: biuro@zgkim-sosnicowice.pl.

Złożony przez Państwa wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pragniemy dodać, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia będzie zależało od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz np. realizacji umowy lub usługi.

Prawo dostępu do swoich danych

Każda osoba, która zwróci się do ZGKiM z takim żądaniem, zostanie poinformowana, czy przetwarzamy jej dane osobowe oraz w jakim zakresie zgodnie z art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych

W przypadku gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne mają Państwo prawo do żądania ich poprawienia lub uzupełnienia w związku z art. 16 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO

Z prawa tego mogą Państwo skorzystać np. w sytuacji kiedy kwestionujecie prawidłowość przetwarzanych danych, dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa czy w sytuacji w której wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (informację o podstawie przetwarzania otrzymacie Państwo w czasie zbierania danych), do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ZGKiM są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. Z prawa tego nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie.

Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym

Prawo to przysługuje Państwu na zasadach określonych w art. 17 RODO, np.: jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, jeżeli wycofacie Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 RODO czy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub usunięcie danych osobowych musi zostać zrealizowane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.

Prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO

Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko w wypadu gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.

Prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO

Z prawa tego można skorzystać w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych, jeżeli dane są przetwarzane w na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy. Prawo to dotyczy jedynie danych dostarczonych przez osobę lub zebranych od osoby.

Wycofanie zgody

W przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie wycofana. W takim przypadku ZGKiM nie będzie mógł już dłużej przetwarzać Państwa danych, które były przetwarzane na podstawie tej zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na wcześniejsze operacje przetwarzania. Po wycofaniu zgody, ZGKiM będzie nadal przetwarzał informację o wyrażeniu i odwołaniu zgody. Informację o wycofaniu zgody mogą przekazać Państwo w analogiczny sposób w jaki uprzednio ją wyrazili. Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy.

Gdzie uzyskają państwo dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy ZGKiM. jeżeli uznacie Państwo te informacje za niewystarczające, możecie zwrócić się do inspektora ochrony danych, który udzieli Państwu dodatkowych informacji lub skieruje do odpowiedniej osoby. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail : inspektor1@odocn.pl, telefonicznie – 503 724 226.

Prawo do złożenia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Szczegółowe informacje w jaki sposób złożyć skargę znajdą Państwo na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl).