DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Sośnicowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgkim-sosnicowice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - pochodzą z różnych źródeł,
 • - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 • - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • - niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • - niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach zarządzeniem 17/2020 z dnia 11.09.2020r powołał osobę do pełnienia funkcji koordynatora ds.dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michalina Krzan.
 • E-mail: biuro@zgkim-sosnicowice.pl
 • Telefon: 32 238 71 82 lub 509975087

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu
 • Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • ul. Powstańców 6
  44-153 Sośnicowice
 • E-mail: biuro@zgkim-sosnicowice.pl
 • Telefon: 32 238 71 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług ZGKIM w Sośnicowicach, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z koordynatorem ds. dostępności, telefonicznie pod numerem - 32 238 71 82  lub mailowo biuro@zgkim-sosnicowice.pl.

2. Koordynator ds. dostępności, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Zakładu i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę.

3. Po załatwieniu sprawy, pracownik Zakładu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Zakładu.

4. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej siedziba ul. Powstańców 6 Sośnicowice

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodem, brak podjazdu dla wózków. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak informacji dotykowej/głosowej - ta dostępna jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika Zakładu. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Zakładu pod nr tel. 32 238 71 82.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zakładzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w ZGKIM w Sośnicowicach, zobowiązana jest zgłosić ten fakt do koordynatora ds. dostępności, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
   Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres: biuro@zgkim-sosnicowice.pl, telefonicznie na numer telefonu: 32 238 71 82

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, zobowiązana jest zgłosić ten fakt do koordynatora ds. dostępności, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres : biuro@zgkim-sosnicowice.pl

telefonicznie na numer telefonu: 32 238 71 82