NABÓR WNIOSKÓW O PRZYŁĄCZENIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ MIEJSCOWOŚCI TRACHY I SOŚNICOWICE

11 sierpnia 2023

 

 

Jak przyłączyć nieruchomość do kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach zadania pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sośnicowice – etap II”?

Należy wystąpić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM)
z wnioskiem o wydanie Warunków Technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Wniosek można wypełnić w siedzibie ZGKiM lub też znajduje się na stronie internetowej http://zgkim-sosnicowice.pl/ w zakładce WOD-KAN / Pliki do pobrania. Do wniosku zaleca się dołączenie planu sytuacyjnego, ale nie jest to konieczne. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie przesyłając zeskanowany wniosek na adres mailowy kanalizacja@zgkim-sosnicowice.pl

ZGKiM nie wymaga projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Inspektor ZGKiM przyjeżdża na każdą posesję z wydanymi Warunkami Technicznymi i omawia z Wnioskodawcą sposób podłączenia. Załącznikiem do Warunków Technicznych jest plan sytuacyjny, na którym Inspektor ZGKiM zaznacza możliwą do wykonania trasę przyłącza kanalizacji. Plan sytuacyjny przygotowuje Inspektor ZGKiM.

Wszelkie koszty związane z budową przyłącza ponosi Wnioskodawca / Właściciel posesji.

Zarówno Urząd Miejski w Sośnicowicach jak i ZGKiM nie pobierają żadnych opłat za przyłączenie posesji do sieci kanalizacji sanitarnej.

Po uzyskaniu warunków można przystąpić do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawca zgłasza z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem termin wykonania przyłącza. Prace można wykonać we własnym zakresie lub zlecić specjalistycznej firmie. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem następuje odbiór techniczny przez Inspektora ZGKiM.

Na własny koszt Wnioskodawca / Właściciel posesji zleca wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej (szkic i plan sytuacyjny), która winna być zgłoszona
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Inwentaryzację powinien sporządzić geodeta posiadający stosowne uprawnienia. Dokumentację geodezyjną powykonawczą należy dostarczyć do ZGKiM.

Po wykonaniu przyłącza Wnioskodawca występuje do ZGKiM z wnioskiem o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków i dostawę wody. W przypadku, gdy posesja korzysta z własnego ujęcia wody umowa będzie tylko na odprowadzanie ścieków. Wtedy  należy opomiarować pobieraną wodę tj. zamontować wodomierz, który zostanie zaplombowany przez pracownika ZGKiM. Jest to konieczne, gdyż
w rozliczeniach przyjmuje się, że ilość odprowadzanych ścieków jest równa ilości zużytej wody.

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków można wypełnić
w siedzibie ZGKiM lub też znajduje się na stronie internetowej http://zgkim-sosnicowice.pl/ w zakładce WOD-KAN / Pliki do pobrania.

Czego nie wolno odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej?

Do sieci kanalizacyjnej powinny trafiać ścieki bytowo-gospodarcze, a więc ścieki
z budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej powstających w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych.

Obowiązujące przepisy prawa zabraniają wprowadzania ścieków opadowych, roztopowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej przy wystąpieniu intensywnych opadów może spowodować najogólniej mówiąc przeciążenie hydrauliczne sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni ścieków. Jednakże z punktu widzenia mieszkańców najbardziej istotnym wskaźnikiem jest zdecydowane zwiększenie kosztów eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych co ma bezpośredni wpływ na cenę usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

Do urządzeń kanalizacyjnych według obowiązujących przepisów zabrania się wprowadzania także:

  • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
  • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
  • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
  • ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów,
    w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.