ZARZĄDZENIE NR 6/2018

 Z DNIA 30.03.2018 ROKU

Dyrektora

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Sośnicowicach

w sprawie : ustalenia opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych stałych i płynnych.

Na podstawie §7 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach przyjętego uchwała nr XXIII/243/2009 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 3 września 2009r. z późniejszymi zmianami , w związku z uchwałą nr XXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w wysokości:

- za pojemnik odpadów zmieszanych o pojemności 110l- brutto: 14,00zł

(netto: 12,96zł + 8% VAT)

- za pojemnik odpadów zmieszanych o pojemności 1100l- brutto: 90,00zł

(netto: 83,33zł + 8% VAT)

§ 2

Ustala się opłatę za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni w wysokości brutto: 22,00zł (20,37zł netto +8% VAT) za 1m3 .

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018r.

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

 

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391 póż. zm.),

Rada Miejska Sośnicowice uchwala:

§ 1.

1. Ustalić górną stawkę opłaty za odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w wysokości:

1) za pojemnik odpadów (zmieszanych) o pojemności 110 l-120 l – 18 zł brutto,

2) za pojemnik odpadów (zmieszanych) o pojemności 240 l – 30 zł brutto,

3) za pojemnik odpadów (zmieszanych) o pojemności 1100 l – 100 zł brutto,

4) za worek o pojemności 80 l odpadów selektywnie zbieranych - 2 zł brutto,

5) za worek o pojemności 120 l odpadów selektywnie zbieranych - 3 zł brutto,

6) za pojemnik o pojemności 110 l – 120 l odpadów selektywnie zbieranych - 3 zł brutto,

7) za pojemnik o pojemności 240 l odpadów selektywnie zbieranych - 6 zł brutto,

8) za pojemnik o pojemności 1100 l odpadów selektywnie zbieranych - 25 zł brutto.

2. Ustalić górną stawkę opłaty za odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób nie selektywny (odpady zmieszane) w wysokości:

1) za pojemnik odpadów (zmieszanych) o pojemności 110 l-120 l – 30 zł brutto,

2) za pojemnik odpadów (zmieszanych) o pojemności 240 l – 40 zł brutto,

3) za pojemnik odpadów (zmieszanych) o pojemności 1100 l – 140 zł brutto.

§ 2.

Ustalić górną stawkę opłaty za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni w wysokości 22 zł (brutto) za 1 m 3.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XI/98/2011 z dnia 05.12.2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwanie i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 Z DNIA 06.06.2013 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

 

 

w sprawie ustalenia opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych i stałych i płynnych.

 

Na podstawie §7 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach przyjętego uchawała nr XXIII/243/2009 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Zarządzam co następuje:

 

§1

 

Ustala się opłatę za odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w wysokości :

- za pojemnik odpadów zmieszanych o pojemności 110l - 10,10 zł brutto

- za pojemnik odpadów zmieszanych o pojemności 1100l- 83,00 zł brutto

 

§2

 

Ustala się opłatę za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych do oczyszczalni w wysokości 20,00 zł brutto za 1m^3.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

 

 

Dyrektor zakładu

inż. Henryk Sawczuk