ZARZĄDZENIE BURMISTRZA SOŚNICOWIC
Nr 11/2010 
z dnia 28.01.2009r

w sprawie: ustalenia wysokości podstawowej odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 30 pkt. 2 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 ppkt a Uchwały Nr XXV/282/2009 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 18.11. 2009 r.

Zarządzam co następuje:
                                                                  § 1
Ustalam wysokość stawek odpłatności /brutto/ za udostępnianie obiektów sportowych na terenie Gminy Sośnicowice w następującej wysokości:
a. Salka na pierwszym piętrze budynku OSiR w Sośnicowicach – 100zł za pierwszą dobę oraz 80zł za każda następną dobę
b. Kort tenisowy - 5zł/h
c. Boisko do piłki plażowej - 5zł/h
d. Hala sportowa przy Gimnazjum
- 50zł za pierwsza godzinę oraz 30zł za każdą następną godzinę
e. Sala gimnastyczna – 20zł/h
f. Siłownia – 5zł od osoby za godzinę zegarową
                                                                 § 2

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest: Dyrektor Gimnazjum oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

                                                                 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Uchwała Nr XXV/269/2009 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 18.11. 2009 r. w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt.4 i art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje: § 1 Ustala się następujące zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych: 1.Bezpłatnie mogą korzystać w celu organizacji imprez z gminnych boisk sportowych wraz zapleczem socjalnym, boiska do piłki plażowej i z sali na pierwszym piętrze budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach: - Urząd Miejski w Sośnicowicach, - Rada Miejska, - jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Sośnicowice, - kluby i stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia OSP z terenu gminy Sośnicowice, - organizacje społeczno kulturalne. 2. Osoby fizyczne, organizacje i instytucje nie wymienione w ust.1 korzystają z ww. obiektów sportowych za odpłatnością. 3. Korzystanie z boiska „ORLIK 2012” wraz z zapleczem socjalnym /szatnie, natryski, wc/ jest bezpłatne. 4. Korzystanie z pozostałych obiektów sportowych takich jak: - korty tenisowe, sala na I piętra budynku OSiR, hala sportowa, sale gimnastyczna przy szkołach, siłownia itp. jest odpłatne. 5. W przypadku korzystania z sali na pierwszym piętrze budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach, osoby korzystające maja obowiązek refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków, według rejestru stanu liczników za okres korzystania.

§ 2. 1.Odbiór obiektu następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu z zarządcą obiektu sportowego. 2. Korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo na obiekcie. 3. Opłatę za korzystanie z obiektu należy uiścić na konto zarządcy lub administratora danego obiektu. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. § 4 Uchylić uchwałę Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XIX/201/08 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych. . § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.