OGŁOSZENIE WS. KONTROLI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

02 września 2022

 

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości:

 

Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Sośnicowice

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach (ZGKiM) informuje,
iż w związku z zaobserwowanym na ogromną skalę zjawiskiem wpływania wód opadowych, jak również wód drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej, zaplanowano przeprowadzenie kontroli przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice i Sośnicowice
. Znaczne  dopływy wód deszczowych zakłócają pracę Oczyszczalni Ścieków w Sośnicowicach i Sierakowicach. Celem kontroli jest wyeliminowanie nielegalnych zrzutów wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

ZGKiM przypomina, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U.2019.1437) zabrania się wprowadzenia ścieków opadowych, roztopowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 28 ust. 4a w/w ustawy, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, czyli zakazu między innymi wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

ZGKiM apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których wody opadowe i drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.